Institute of Transportation Studies Student Welcome

Laguna Beach, September 2008

Pictured:  Joe Chow, Raeed Mohammed , Pierre Auaza, Mana Sangkapichai, Ankoor Bhagat, Jinheoun Choi, Gunwoo Lee, Gavin Fergeson, Feng Chen, Miyuan Zhao, Rex Chen, Yosuki Ari, Vivian Shi, Karen Cohoe, Corey Walker, Hang Liu, Hao Yang, Courtney Endo, Ryan Lau, Daji Yuan, Andre Tok, Ruth Leong, Chi Eun Lee